Valdymo struktūra

Valdyba

Valdančiojoje taryboje šiuo metu yra trys nariai:

Vykdomasis komitetas

Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių :

 

 

Stebėtojų taryba

Valdyba prižiūri bendrovės valdymą, laikydamasi įstatymų, bendrovės įstatų ir stebėtojų tarybos bei jos komitetų vidaus taisyklių. Valdyba atlieka patikrinimus ir imasi tokių priemonių bei gali pareikalauti tokių dokumentų, kurie, jos manymu, yra reikalingi ir naudingi vykdant pareigas.

Read more

 Pasibaigus kiekvienam pusmečiui, stebėtojų taryba tikrina ir kontroliuoja Direktorių valdybos parengtas pusmetines ir metines konsoliduotas finansines ataskaitas. Kiekviename eiliniame metiniame visuotiniame susirinkime stebėtojų taryba pateikia savo pastabas dėl direktorių valdybos parengtos valdymo ataskaitos ir praėjusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų.
Valdyba reguliariai informuoja stebėtojų tarybą apie grupės valdymo tikslus ir jų įgyvendinimą (ypač metinio biudžeto ir investicijų plano atžvilgiu), taip pat apie investicijų, rizikos kontrolės ir žmogiškųjų išteklių valdymo politiką bei jos įgyvendinimą grupėje.

Stebėtojų tarybos vidaus taisyklėse nurodomi jos narių įsipareigojimai yra aprašyti AFEP-MEDEF įmonių valdymo kodekse. Visų pirma poįstatyminiai aktai numato, kad stebėtojų tarybos nariai gali prašyti papildomo mokymo apie bendrovės ir jos kontroliuojamų bendrovių ypatybes, jų verslą ir verslo sektorius, taip pat gali pateikti prašymą arba susisiekti su Direktorių valdyba ar Vykdomojo komiteto nariais ir gauti norimą informaciją. Galiausiai taip pat numatyta, kad stebėtojų tarybos nariai reguliariai gaus informaciją apie bendrovės rezultatus, veiklą ir pokyčius.

Stebėtojų tarybos vidaus taisyklės nustato tarybos posėdžių sąlygas, todėl stebėtojų tarybos posėdžius sušaukia jos pirmininkas arba, kai jis negali, pirmininko pavaduotojas. Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo gali sušaukti Tarybos narius į posėdį bet kokiomis galimomis priemonėmis, net ir žodžiu.

Pirmininkas privalo sušaukti stebėtojų tarybą, kai bent vienas Direktorių valdybos narys arba mažiausiai trečdalis stebėtojų tarybos narių pateikia pagrįstą rašytinį prašymą tai padaryti. Pirmininkas turi sušaukti stebėtojų tarybą per 15 dienų nuo tokio prašymo gavimo. Jei prašymas neįvykdomas, jį pateikęs narys(-iai) gali sušaukti posėdį, pateikdami sesijos darbotvarkę.

Valdyba renkasi ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, t. y. išnagrinėti ketvirčio ataskaitą, kurią Direktorių valdyba turi jai pateikti, jei to reikia Audito komitetui, ir patikrinti bei kontroliuoti Direktorių valdybos pateiktus dokumentus ir informaciją, ir bet kuriuo kitu metu, kai tai atitinka įmonės interesus. Užsiėmimų dažnumas ir trukmė turi būti tokie, kad būtų galima išnagrinėti ir nuodugniai aptarti stebėtojų tarybos reikalus.

Posėdžiams pirmininkauja pirmininkas arba, jo nesant, pirmininko pavaduotojas. Jei nedalyvauja ir pirmininkas, ir pirmininko pavaduotojas, atsakingą stebėtojų tarybos narį paskiria valdyba. Apskaičiuojant kvorumą ir daugumą stebėtojų tarybos narių, dalyvaujantys nariai yra tie, kurie dalyvauja balsavime būdami susitikime fiziškai arba naudodamiesi vaizdo ir ryšio priemonėmis, konferencinio vaizdo skambučio metu, telefonu ar kitokiais metodais, užtikrinant, kad narių tapatybė yra patvirtinta, o komunikacijos metodas sudaro sąlygas garantuoti veiksmingą jų dalyvavimą laikantis nustatytų sąlygų pagal taikomus teisės aktus ir reglamentus.

Galiausiai, poįstatyminiai aktai nustato stebėtojų tarybos veiklos vertinimo metodiką. Šiuo tikslu stebėtojų taryba, remdamasi Skyrimo ir kompensavimo komiteto ataskaita, darbotvarkėje turi numatyti savo veiklos metinį vertinimą. Oficialus stebėtojų tarybos ir jos komitetų įvertinimas turi būti parengtas ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Tam vadovauti gali nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, prireikus, padedamas išorės konsultanto. Metinėje ataskaitoje akcininkams pranešama apie vertinimo rezultatus ir visus tolesnius veiksmus.

Uždaryti

Audito komitetas

Audito komiteto misija yra stebėti klausimus, susijusius su finansinės bei apskaitos informacijos rengimu ir tikrinimu, užtikrinti rizikos stebėjimo bei vidaus veiklos kontrolės sistemos veiksmingumą, siekiant supaprastinti stebėtojų tarybos atliekamą tikrinimo ir kontrolės funkciją. Atsižvelgdamas į tai, Audito komitetas visų pirma atlieka šias funkcijas: i) finansinės informacijos rengimo proceso stebėjimą, ii) vidaus kontrolei, vidaus auditui ir rizikos valdymui naudojamų sistemų, susijusių su finansine ir apskaitos informacija, veiksmingumo stebėjimą, iii) konsoliduotųjų įmonės ataskaitų finansinės atskaitomybės audito stebėjimą, kurį atlieka bendrovės numatyti auditoriai, ir iv) bendrovės numatytų auditą atliekančių auditorių nepriklausomumo stebėjimą.

 • Nariai

  Antoine Burel

  Pirmininkas

  Thierry Morin

  Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

  Magali Chessé

  Stebėtojų tarybos narys

 • Audito komiteto nuostatai

  Audito komiteto poįstatyminiai aktai numato, kad bendrovė turės visus išteklius, kurie, jos manymu, yra būtini jos funkcijoms vykdyti. Visų pirma, Komitetas gali išklausyti bendrovės ir grupės bendrovių numatytus auditorius, finansų, sąskaitų ir pinigų tvarkymo direktorius bei vidaus audito vadovą. Jei Komitetas taip nusprendžia, tie žmonės gali būti išklausyti ir nedalyvaujant Direktorių valdybos nariams. Komitetas taip pat gali paprašyti Direktorių valdybos pateikti bet kokią informaciją, kuri, komiteto nuomone, yra būtina. Komitetas taip pat gali susisiekti su Vykdomojo komiteto nariais, apie tai informavęs Direktorių valdybos pirmininką su sąlyga, kad bus pranešta stebėtojų tarybai ir direktorių valdybai. Komitetas gauna savo kompetencijai priskirtus svarbius dokumentus (finansų analitikų ir reitingų agentūrų memorandumus, audito užduočių santraukas ir kt.). Komitetas gali pareikalauti bet kokių papildomų, komiteto manymu, būtinų tyrimų.

   

  Prie Audito komiteto metinių ir ketvirčio ataskaitų patikrinimų turi būti pridedami bendrovės numatytų auditą atliekančių auditorių pristatymai, kuriuose pabrėžiami pagrindiniai rezultatų aspektai ir pasirinktos sąskaitų parinktys, taip pat finansų direktoriaus pristatymas, apibūdinantis įmonės rizikas ir nebalansinius įsipareigojimus. Komiteto posėdžiai yra rengiami prieš stebėtojų tarybos posėdžius, o, kai Audito komiteto posėdžio darbotvarkėje yra numatytas pusmečio ir metinės finansinės atskaitomybės patikrinimas – likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki stebėtojų tarybos posėdžių.

Paskyrimų, kompensacijų ir valdymo komitetas

Pagrindinė Paskyrimų, kompensacijų ir valdymo komiteto misija yra padėti stebėtojų tarybai tapti bendrovės vykdomųjų organų nariais ir nustatyti bei reguliariai vertinti visą direktorių valdybos narių atlyginimą ir naudą, įskaitant bet kokią atidėtą išmoką ir (arba) kompensaciją už savanorišką ar priverstinį pasitraukimą iš grupės. Šiais tikslais Komitetas visų pirma atlieka tokias pareigas: i) rengia pasiūlymus dėl stebėtojų tarybos, Direktorių valdybos, patariamojo komiteto ir komiteto, kuris analizuoja nepriklausomų stebėtojų tarybos narių kandidatūras, skyrimo. ii) atlieka metinį stebėtojų tarybos narių sukauptų kadencijų įvertinimą, iii) tikrina ir siūlo stebėtojų tarybai visų direktorių valdybos narių atlyginimo sąlygas, iv) kitos pareigos.

 • Nariai

  Fabrice Barthélemy

  Pirmininkas

  Thierry Morin

  Nepriklausomas narys

  Valérie Grande

  Narys

Socialinės atsakomybės komitetas

Socialinės atsakomybės komiteto misija yra padėti stebėtojų tarybai stebėti grupės politiką ir strategiją.
Atsižvelgdamas į tai, Socialinės atsakomybės komitetas stebi Grupės įsipareigojimus ir strategiją, susijusią su socialine atsakomybe, užtikrindamas kad Grupė kiek įmanoma numato pagrindines socialinės atsakomybės problemas, riziką ir galimybes bei teikia rekomendacijas dėl Grupės socialinės atsakomybės politikos.

 • Nariai

  Florence Noblot

  Pirmininkė

  Philippe Delleur

  Nepriklausomas narys

  Amy Flikerski
  Narys

Auditoriai

Atstovas Edouard Sattler
Versalio teisės aktų nustatytų auditorių regioninės bendrovės narys

63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Paskyrimas atnaujintas 2019 m. gegužės 23 d. visuotiniame susirinkime šešeriems finansiniams metams iki 2024 m. gruodžio 31 d. visuotinio susirinkimo pabaigos, kuris užbaigs tuos finansinius metus.

Mandat renouvelé lors de l’assemblée générale du 23 mai 2019 pour une durée de six exercices, soit  jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Atstovas Isabelle Massa
Versalio teisės aktų nustatytų auditorių regioninės bendrovės narys

61 rue Henri Regnault

92400 Courbevoie

Paskyrimas atnaujintas 2019 m. gegužės 23 d. visuotiniame susirinkime šešeriems finansiniams metams iki 2024 m. gruodžio 31 d. visuotinio susirinkimo pabaigos, kuris užbaigs tuos finansinius metus.