Asmens duomenų apsauga

ELIS TEXTILE SERVICE, UAB

PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Elis Textile Service, UAB  Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) nustato Elis Textile Service, UAB (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) vykdomo fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo principus, procedūras, technines bei organizacines priemones, skirtas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - ERĮ) ir kitų Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

1.2. Politika yra skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia Bendrovei paslaugas ir kai Bendrovė yra darbdavys.

1.3. Dirbdami kartu su Jumis, mes siekiame glaudesnio ir nuoširdesnio bendravimo bei abipusio pasitikėjimo, gerbiame ir saugome kiekvieno Bendrovės svetainės lankytojo, kandidato į Bendrovės darbuotojus, Bendrovės darbuotojo, Bendrovės kliento ir lankytojo privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Bendrovei pateiktus kiekvieno Duomenų subjekto asmens duomenis.

1.4. Šioje Politikoje mes siekiame tinkamai informuoti kiekvieną Duomenų subjektą, kaip mes renkame, naudojame, dalinamės ir tvarkome Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis ir nesvarbu, ar Jūs bendraujate su mumis žodžiu, raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokių kitų Jūsų pasirinktų būdų.

1.5. Šioje Politikoje Duomenų subjektams paaiškinami asmens duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir saugojimo principai, asmens duomenų tvarkymo tikslai ir priemones, kas, kada ir kokiais tikslais ir tvarka gali susipažinti su Bendrovėje tvarkomais Duomenų subjektų asmens duomenimis. Politika taip pat nustato Jūsų (Duomenų subjekto) teises, prašymų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo pateikimo ir Jūsų prašymų nagrinėjimo tvarką.

1.6. Politika nėra laikoma Bendroves susitarimu su Jumis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Papildoma informaciją apie Jūsų (Duomenų subjekto) asmens duomenų tvarkymą pateikiama Bendroves paslaugų teikimo ir/ar kitose sutartyse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Bendroves steigėjo ir Bendroves lokalinėse teisės aktuose (taisyklėse) kuriose numatytos pagrindinės Jūsų (Duomenų subjekto) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo nuostatos.

1.7. Naudodamasis Bendroves teikiamomis paslaugomis, tęsdamas naršymą Bendroves internetinėje svetainėje, pateikdamas Bendroves administracijai savo prašymus, siųsdamas CV arba pildydamas užklausos formą, Jus kaip Duomenų subjektas patvirtinate, kad susipažinote su šią Politiką, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Su Politika, Bendroves steigėjo ir Bendroves (Duomenų valdytojo) lokaliniais teisės aktais (taisyklėmis) kuriose numatytos pagrindinės Jūsų (Duomenų subjekto) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo nuostatos galima susipažinti bet kuriuo metu Bendroves internetinėje svetainėje http://www.elis.com skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

1.8. Bendroves internetinės svetainės lankytojai ir kiti Duomenų subjektai laikomi susipažinęs su šią Politiką ir Bendroves (Duomenų valdytojo) lokaliniais teisės aktais (taisyklėmis) kai išreiškia savo sutikimą Bendrovei asmens duomenų tvarkymui.

1.9. Bendroves administraciją gali periodiškai šią Politiką atnaujinti ar ją pakeisti paskelbdami naują Politikos versiją Bendroves internetinėje svetainėje esanti adresu: http://www.elis.com skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.  

1.10. Politikos  sąlygos Jums taikomos kiekvieną kartą apsilankius Bendroves internetinėje svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

1.11. Kiekvieną kartą lankydamas Bendroves ofise ar internetinėje svetainėje Jus sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su Politikos sąlygomis, turite teise nesilankyti Bendroves ofise ar internetinėje svetainėje, nesinaudoti Bendroves internetinės svetainės turiniu ir Bendroves teikiamomis paslaugomis.

1.12. Duomenų subjektas (fizinis asmuo) pateikdamas Bendroves administracijai savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Bendroves internetinėje svetainėje, ofise ir/ar naudodamasis Bendroves paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Bendrove valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis Bendroves lokaliniuose teisės aktuose (taisyklėse) ar sutartyse nurodytais tikslais ir tvarka.

1.13. Duomenų subjektas (fizinis asmuo), kuris yra jaunesnis negu 14 metų, negali teikti jokių savo asmens duomenų Bendrovei  be savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo. 

          2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose:

Duomenų valdytojasElis Textile Service, UAB. Juridinio asmens kodas: 110694894. Buveinės ir korespondencijos adresas: Jankiškių g. 52, LT-02300 Vilnius. Telefono Nr.: +370 614 49728, el. paštas: lt.info@elis.com kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų subjektas – gyvas fizinis asmuo kurio tapatybė nustatyta ir kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir tvarko nustatytais tikslais.

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika – Duomenų valdytojo privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos, kurių Duomenų valdytojas laikosi tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis.

Duomenų valdytojo internetinė svetainė – Elis Textile Service, UAB internetinė svetainė adresu: http://www.elis.com, kurioje Duomenų subjektas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, sutarties vykdymo ir kitais tikslais.

Asmens duomenys – bet kokią informaciją susijusi su gyvų fizinių asmeniu, kurio tapatybė yra nustatytą arba gali būti nustatytą, pasinaudojant tokiais Duomenų subjekto duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, diplomų ir sertifikatų duomenys, duomenys apie turimą turtą, duomenys apie sveikatą, veido atvaizdas, vaizdo įrašas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), elektroninio pašto adresas (vardas.pavardė@įmonė.com), interneto protokolo (IP) adresas, slapukų identifikatoriai, automobilio numeris, duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti fizinio asmens (Duomenų subjekto) tapatybę. 

Kandidatas į Duomenų valdytojo darbuotojus – fizinis asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Elis Textile Service, UAB vykdomoje personalo atrankoje.

Duomenų valdytojo darbuotojas – fizinis asmuo, kuris su Elis Textile Service, UAB administraciją yra sudaręs darbo sutartį.

Duomenų valdytojo atsakingas darbuotojas – Elis Textile Service, UAB darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį yra įgaliotas ir turi teisę vykdyti konkrečias su Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymu susijusias funkcijas Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) vardu.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūrą ar kitą įstaigą, kuri pagal sutartį Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) vardu tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su Duomenų subjektų asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai.

Tiesioginė rinkodara – Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) veiklą, skirtą paštų, telefonų arba kitokių tiesioginių būdų siūlyti fizinėms asmenims (Duomenų subjektams) paslaugas, proginės nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl teikiamų ar siūlomų paslaugų.

Susistemintas rinkinys – Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.

Kompiuterinė įrangą – Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos, kitą Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojui) teisėtų pagrindų (nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausantį kompiuterinė įrangą ir joje esantį programinė įrangą, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, bendravimo interneto tinklu programos, debesų kompiuterijos paslaugos, interneto prieigą.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks Duomenų subjekto (fizinio asmens) laisvą valią Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) administracijai duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimų arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad Elis Textile Service, UAB būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, kuriai atskleidžiami Duomenų subjekto asmens duomenis, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Valdžios institucijos ir įstaigos – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytą tvarką įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūrą ar kitą įstaigą, kuriems tiesioginiu Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) vadovo suteiktų įgaliojimų leidžiama tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis.

Besikreipiantis asmuo – fizinis arba juridinis asmuo besidomintis Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) teikiamomis paslaugomis, arba norintis susisiekti su Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) administraciją kitais klausimais.

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su Elis Textile Service, UAB (Duomenų valdytojo) administraciją dėl paslaugų teikimo.

Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. (+370 5) 271 28 04, (+370 5) 2791445.  Faks. (+370 5) 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt ,  E. pristatymo dėžutė: 188607912.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų Bendrovei patikėtus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningų ir skaidrių būdų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdų (tikslo apribojimo principas);

 3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie surinkti ir tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 4. Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

 5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokią formą, kad Jūsų tapatybę būtų galimą nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtiną tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra Bendrovėje tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 6. Jūsų asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi tokių būdų, kad taikant atitinkamas techninės ar organizacinės priemonės būtų užtikrintas tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 7. Jūsų asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi saugomi tokią formą ir terminais, kad jais naudotis būtų galimą ne ilgiau, negu to reikalaujamą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos  teisės aktuose ir kiek to reikią tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. 

4. KOKIĄ INFORMACIJĄ IR KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME, TVARKOME IR NAUDOJAME 

JŪSŲ PATEIKTUS ASMENS DUOMENIS ?

4.1. Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis, vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos  teisės aktais, o taip pat Bendrovės lokaliniais teisės aktais. 

4.2. Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 1. Jeigu Jūs lankotės Bendroves internetinėje svetainėje, mes renkame informaciją apie interneto svetainės lankytojus bei kitą naršymo informaciją, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie Bendroves internetinės svetainės. Bendroves internetinėje svetainėje registracijos metu Jūsų paprašys pateikti asmens duomenis ir sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis, kad Bendrove pateiktų Jums Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie Bendroves teikiamas paslaugas. Savo Bendrovei duota sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresų: lt.info@elis.com

 2. Jeigu Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį dėl Bendroves paslaugų teikimo, Jūsų užsakymų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis bei kitą informaciją, kurią Jūs Bendrovei pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metų. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams pasiekti, dėl kurių šie duomenys Bendrovėje buvo surinkti ir tvarkomi;

 3. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl įdarbinimo ir įvertinti Jūsų kandidatūrą, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, šeiminę padėtį, apie Jūsų pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus kitiems subjektams, bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metų. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams pasiekti, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

 4. Kad galėtume Jūs konsultuoti ir suteikti  informaciją apie Bendroves teikiamas paslaugas, susisiekti su Jumis, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šią informaciją saugome ne ilgiau nei to reikią Jūsų užklausai atsakyti;

 5. Kad galėtume Jums teikti Bendroves paslaugas pagal sutartį ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, mes renkame ir tvarkome Jūsų ar Jūsų atstovo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šiuo tikslų mes tai pat naudojame Jūsų pateiktus banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, duomenis apie Jūsų su Bendrove sudarytus sandorius bei kitus  duomenis ir informaciją, kuri reikalingą sutarties vykdymui. Analizuojame Jūsų naudojimosi Bendroves paslaugomis, kad galėtume tinkamai informuoti Jūs apie paslaugos teikimo sutrikimus, pristatyti teikiamų paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas. Jūsų pateiktus duomenis, surinktus teikiant Jums Bendroves paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės Bendroves paslaugomis ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams pasiekti, dėl kurių šie duomenys Bendrovėje buvo surinkti ir tvarkomi;

 6. Kad galėtume su Jumis bendrauti, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl Bendroves paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus, siųsti svarbius pranešimus dėl paslaugų teikimo, taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo, siųsti įspėjimus dėl saugumo mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. Duomenis, surinktus teikiant Bendroves paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės Bendroves paslaugomis ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia tiems tikslams pasiekti, dėl kurių šie duomenys Bendrovėje buvo surinkti ir tvarkomi;

 7. Bendroves pirkimo sutarčių valdymo ir finansų kontrolės tikslais – tvarkome tiekėjų ir subtiekėjų (fizinių asmenų) ir tiekėjų ir subtiekėjų (juridinių asmenų) darbuotojų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia pirkimo sutarčių valdymo ir finansų kontrolės tikslui pasiekti;

 8. Bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos tikslais – tvarkome Bendroves darbuotojų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis, socialinio draudimo numerį, duomenys apie darbuotojo profesinį tinkamumą, neįgalumą patvirtinantys dokumentai, duomenys apie darbuotojo sveikatos būklės pakitimus;

 9. Bendroves klientų įsiskolinimo valdymo tikslais ir kad galėtume valdyti Jūsų įsiskolinimus, mes renkame ir tvarkome  Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, (arba gimimo datą), asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, duomenis apie įsiskolinimo dydį, Jūsų pajamas, Jūsų darbovietę, einamas pareigas, turimą turtą, Jūsų finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, kreditų ir mokėjimų istoriją, Jūsų šeimos turtą. Jei Bendroves klientas-skolininkas yra miręs mes renkame ir tvarkome informacija apie mirties faktą ir datą. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiek to reikia asmens duomenų rinkimo tikslui pasiekti atsižvelgiant į Bendroves teisėtą interesą laikantis Lietuvos  Respublikos teisės aktų nustatytų terminų;

 10. Kad galėtume valdyti ir apsaugoti Bendroves teisėtus interesus ir siekdami laikytis BDAR, ADTAĮ, o taip pat Bendroves asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų lokalinių teisės aktų nuostatų, Lietuvos Respublikos teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, mes galime tvarkyti asmens duomenis  ir informaciją apie Jūsų teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti ir atsižvelgiant į Bendrovesteisėtą interesą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų.

4.3. Vykdant sutartinius įsipareigojimus arba pareigas, nustatytas Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti ir iš kitų šaltinių: Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, iš Lietuvos  Respublikos teisėsaugos institucijų ir kitų Lietuvos Respublikos registrų bei valstybės institucijų. Iš UAB Creditinfo Lietuva, Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių jei Jūs naudojatės draudimo paslaugomis ir iš kitų Lietuvos Respublikos įstaigų. Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas padeda Bendroves administracijai valdyti, tobulinti ir vystyti Bendroves paslaugas, mažinti Bendroves siūlomų paslaugų teikimo sutrikimus, leidžia aktualizuoti ir palengvinti mūsų bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti asmeniškai Jums. 

4.4. Rinkdami ir naudodami Jūsų Bendrovei patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių teisėtai gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 1. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

 2. Netvarkyti ir nenaudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus;

 3. Tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas ir saugumas;

 4. Įsipareigojame užtikrinti, kad Bendrovėje nebūtų tvarkomi pertekliniai Jūsų asmens duomenys;

 5. Įsipareigojame tvarkyti ir saugoti Jūsų Bendrovei pateiktus asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina sutarties vykdymui ir tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra ar buvo tvarkomi.

 6. Įsipareigojame būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, vykdyti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

4.5. Mokyklą nerenka ir netvarko specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

4.6. Mokyklos internetinėje svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines ir nuorodos į socialinius tinklus. Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Mokyklos internetinėje svetainėje, yra taikomos šių trečiųjų šalių svetainių privatumo politikos reikalavimai.

4.7. Kai Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tiems Mokyklos tikslams, dėl kurių Jūsų asmens duomenis buvo surinkti ir tvarkomi, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų saugojimą, reikalavimus.

5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ? 

5.1. Bendrove naudoja įvairias asmens duomenų saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. 

5.2. Iš Bendrovei asmens duomenų tvarkymo paslaugos teikiančių tiekėjų (Duomenų tvarkytojų) reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų ir informacijos saugumą. 

5.3. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekamą operaciją, kompiuterių sistemą ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informacijos perdavimo, internetu ar elektroniniu paštų saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendroves administracijos, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami Bendrovei informaciją Jūsų pasirinktomis priemonėmis ne per Bendrovėje naudojamas elektronines sistemas.

5.4. Jūsų pateiktus asmens duomenis saugome Bendroves spausdintuose dokumentuose ir informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų numatytų Bendrove paslaugų teikimo ir darbo sutartyje, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir saugomi tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti sutarties vykdymo ar dokumentų archyvavimo tikslais laikantis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir terminų. 

5.5. Bendrove taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus ir į Bendroves teisėtą interesą.

5.6. Išimtys dėl asmens duomenų saugojimo terminų Bendrovėje gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

5.7. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas Bendrovėje gali būti vykdomas, kai:

 1. būtina, kad galėtume apsiginti nuo Jūsų pateiktų pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti Bendroves teises;
 2. esama pagrįstų įtarimų dėl Jūsų neteisėtos veikos, dėl kurios Bendrovėje  yra atliekamas tyrimas;
 3. Jūsų duomenys yra reikalingi tinkamam Bendroves ginčo, skundo ar Bendroves ieškinio išsprendimui;
 4. Esant kitiems Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems pagrindams.

5.8. Pasibaigus sutartyje, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminams, jei jie nebuvo pratęsti, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Jūs, kaip Duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikdami rašytinį prašymą Bendroves administracijai, adresu: Jankiškių g. 52, LT-02300 Vilnius arba išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu: lt.info@elis.com susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra Bendrovėje tvarkomi. 

6.2. Jūs turite šias teises:

 1. teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

 2. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

 3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

 4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

 5. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendroves interesų;

 6. teisę reikalauti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

 7. teisę atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymui duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo Bendrovėje vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir naudojimui;

 8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Atsakymą į Jūsų Bendrovei pateiktą prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai turėsime teisę pratęsti Jūsų prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, mes apie tai Jūs informuosime atskirai raštų ar Jūsų nurodytu el. paštų. 

6.3. Jeigu bus nustatytos BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytos aplinkybės ir mes atsisakysime tenkinti Jūsų Bendrovei pateiktą prašymą, motyvuota atsakymą Jums pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu arba Jūsų nurodytu el. paštų. 

7. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Bendrove užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą vadovaudamasi tiek BDAR, ADTAĮ, tiek tiesiogiai Bendrovei taikomais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Bendroves lokaliniais teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis  tretiesiems asmenims galime perduoti laikydamiesi tik šių teisės aktų reikalavimų ir tik pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis, išskyrus Bendroves, pagal sutarti, pasitelktus duomenų tvarkytojus.  

7.2. Mes šioje Politikoje nurodytų ir Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus:

 1. duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmonės;

 2. dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančias įmonės; 

 3. programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmonės;

 4. informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmonės;

 5. ryšio ir teisinės paslaugas teikiančias įmonės;

 6. naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmonės.

7.3. Duomenų tvarkytojai Bendroves vardu turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Bendroves(Duomenų valdytojo) vadovo nurodymus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtiną siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje Duomenų tvarkytojams nustatytus įsipareigojimus.

7.4. Bendrove įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad jo pagal sutartį pasamdyti Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones.

7.5. Laikydamiesi Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 1. Lietuvos Respublikos teismams ir kitoms teisėsaugos ir ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus pagal jų raštu pateiktą prašymą;

 2. Lietuvos Respublikoje veikiančioms įmonėms, teikiančioms, skolų išieškojimo, audito atlikimo, mokymų organizavimo ir vaizdo stebėjimo ir apsaugos paslaugas;

 3. Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, notarams, antstoliams;

 4. kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai yra susiję su Bendroves paslaugų teikimu, pirkimais, teikiamų paslaugų reorganizaciją ar vykdant panašius pokyčius.

7.6. Bendroves administraciją ne perduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visais atvejais iš Duomenų gavėjo Bendroves administracija reikalaus asmens duomenų tiekimo teisinio pagrindo. Nesant teisinio pagrindo – Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims Bendrove neteisk.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bendroves Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika peržiūrima ir atnaujinama ne račiau kaip kartą per dvejus metus. Bendroves administraciją turi teisę atlikti Politikos papildymus ar pakeitimus pasikeitus Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

8.2. Bendroves Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės skelbiamos Bendroves internetinėje svetainėje http://www.elis.com skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

8.5. Dėkojame, kad Jūs pasirinkote Elis Textile Service, UAB kaip savo partnerį ir mes stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų Jūsų lūkesčius. Mums svarbu, kad Jūs teiktumėte mums informaciją apie pasikeitusias aplinkybes ir asmens duomenis, o mes galėtume Jus informuoti apie mūsų teikiamų paslaugų ir kitų svarbių sąlygų pakeitimus. Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu: lt.info@elis.com arba paštu adresu: Jankiškių g. 52, LT-02300 Vilnius.